Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door SIVON. In deze disclaimer kunt u lezen hoe wij omgaan met de content op sivon.nl. Daarnaast leest u in de disclaimer of en hoe u gebruik mag maken van de op sivon.nl geplaatste content.

SIVON publiceert op haar website ter informatie vrij toegankelijke teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van website de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. SIVON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

SIVON wordt mede gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie is niet verantwoordelijk voor de content, producten, diensten en uitingen van SIVON.

Auteursrecht

Teksten op de website mag u, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto’s, diagrammen, rapporten of grafieken op SIVON website zijn beschermd door het auteursrecht van SIVON en/of haar licentiegevers.

U mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Door SIVON ter beschikking gestelde downloads mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van SIVON gebruikt worden.

SIVON is niet verantwoordelijk voor content en reacties die door gebruikers en bezoekers op de website worden geplaatst. SIVON modereert de door gebruikers geplaatste content en reactie niet.

Notice and take down

SIVON onderschrijft de ECP Gedragscode Notice and take down van 9 oktober 2008.

SIVON zal klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. SIVON behoudt zich, in lijn met de Gedragscode, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen. Indien u klachten heeft over de inhoud van sivon.nl kunt u deze richten aan support@kennisnet.nl. SIVON streeft ernaar binnen 10 werkdagen op uw klacht te reageren.

Aansprakelijkheid

Deze website wordt door SIVON met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud en analyses getoond op of via deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

SIVON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van deze website of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van SIVON.

Responsible disclosure

Bij SIVON vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Wij vragen u een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kunt u doen door de door u ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij SIVON te melden. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te melden via security(at)kennisnet.nl. Om te voorkomen dat uw bevindingen in verkeerde handen vallen kunt u uw bevindingen versleutelen met onze PGP-key.
  • De door u ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
  • Uw bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het verhelpen daarvan te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

  • We reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen doen of andere juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.*
  • Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
  • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij u, indien u dit wenst, zullen vermelden als ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

* Let op: het feit dat SIVON geen aangifte tegen u zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar uw handelen gehouden kan worden dan wel dat u strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.

Cc/by/3.0 NL. Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl), bewerkt door Kennisnet.

ISO 27001

Kennisnet is ISO 27001:2013 gecertificeerd. Als organisatie hebben we daarmee aangetoond dat we voldoen aan de internationale standaard voor het beveiligen van informatie.

Dit betekent onder andere dat we bij de ontwikkeling en beheer van onze diensten, zoals de Entree Federatie en de Overstap Service Onderwijs (OSO), informatiebeveiliging goed hebben geregeld. En dat gegevens die ermee worden verwerkt goed zijn beschermd.

Heeft u vragen of opmerkingen die te maken hebben met informatiebeveiliging? Stuur dan een e-mail aan support@kennisnet.nl.

Wijzigingen

SIVON behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

Versie 1.0, 23 april 2019